כיצד עלינו להתייחס לתאונת מלגזה?

האם מדובר בתאונת עבודה או תאונת דרכים? או אולי שניהם… כנסו לכתבה המלאה

מלגזה הינה כלי רכב מיוחד, המשמש בדרך כלל במקומות עבודה גדולים, לצורך הרמה ושינוע של משאות כבדים מאד, לגבהים ומרחקים. רכב זה הינו רכב מנועי לכל דבר ועניין ולכן, על פי החוק, הוא צריך להיות מבוטח בפוליסת ביטוח חובה ככל רכב מנועי אחר.
בנוסף לכך, על פי דרישות החוק, על מי שמעוניין לנהוג במלגזה להוציא רישיון נהיגה מיוחד למלגזה ואין זה מספיק להחזיק ברישיון נהיגה רגיל.
 
נתחיל בכמה הגדרות בסיסיות…. תאונת מלגזה יכולה לענות על מספר הגדרות:

תאונות דרכים:
מאחר ומלגזה מוגדרת כרכב מנועי, הרי שתאונות שבהן מעורבת מלגזה, הינן תאונות דרכים ולפיכך, יהיה על הנפגע לתבוע את הפיצויים המגיעים לו, במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל”ה- 1975 סעיף 1, במצ”ב.
 
תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה:
מאחר ובדרך כלל, תאונות דרכים בהן מעורבת מלגזה, נחשבות גם לתאונות עבודה, הרי שלנפגעים קיימת זכות לתבוע פיצויים גם במסגרת המוסד לביטוח לאומי (ענף נפגעי עבודה). ההבדל המשמעותי בין תאונת דרכים רגילה ובין תאונה, בה מעורבת מלגזה הנחשבת גם כתאונת עבודה, הינו מעורבותו של המוסד לביטוח לאומי, אשר נושא בחלק מהפיצוי וההוצאות שלאחר הפגיעה, זאת בנוסף לחברת הביטוח.
 
תאונת עבודה:
תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
תאונה נחשבת כתאונת עבודה אף אם-
1)       אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו.
2)       אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש.
3)       אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה מהעובדה ונגרמה בידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר, הנמצאים במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצרכי                    העבודה, או הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה והנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה.
4)       אירעה למבוטח שהוא עובד, בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד ושאינה עולה על שלוש שעות, במקום שבו המבוטח או העובדים במקום עבודתו סועדים והתאונה אירעה בקשר לעבודה            או עקב סיכוני המקום או תוך כדי סעדו באותו מקום. ועקב כך או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור מהעבודה או בחזרה ממנו לעבודה ועקב נסיעתו או הליכתו זו.
5)       אירעה למבוטח שהוא עובד, במקום שבו משתלם שכרו, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור ועקב נסיעתו או הליכתו זו ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנות.
6)       אירעה למבוטח שהוא עובד, תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועב עובדים שבמקום עבודתו ועקב מילוי תפקידו כאמור, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו לשם מילוי תפקידו כאמור או בחזרה ממנו           ועקב נסיעתו או הליכתו זו, ובלבד שלא חלה בהן הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך. לעניין זה דין חבר ועד מושב עובדים כדין חבר ועד עובדים.
7)       אירעה למבוטח שהוא עובד תוך כדי נסיעתו או הליכתו מהעבודה או ממעונו למקום הבחינה כאמור בסעיף 75 (א) (4) או בחזרה למקום העבודה או למעונו ועקב נסיעתו או הליכתו זו.
 
** אין רואים תאונה כתאונת עבודה אם אירעה בעת שהמבוטח נהג ברשלנות שלא בהתאם להוראה חוקית ביחס לעבודתו שהובאה לידיעת העובדים במקום עבודתו, או שלא בהתאם להוראות שניתנו לו מאת מעבידו או מאת מי שנוהג להורות לו בעניין עבודתו, אלא אם כן כתוצאה מאותה תאונה נפטר המבוטח או נעשה נכה עבודה או לא מסוגל לעבודתו או לעבודה מתאימה אחרת, עשרה ימים לפחות, ואלא אם כן היו רואים את התאונה כתאונת עבודה לולא נהג כאמור.

** תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודה רואים אותה כתאונה שאירעה גם עקב העבודה, אם לא הוכח ההיפך. ואולם תאונה שאינה תוצאה של גורמים חיצוניים הנראים לעין, בין שאירעה לעובד ובין לעובד עצמאי, אין רואים אותה כתאונת עבודה אם הוכח כי השפעת העבודה על אירוע התאונה הייתה פחותה הרבה מהשפעת גורמים אחרים.
 
אם כן, בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ג – 1973, כל אדם אשר נפגע בגופו ובנפשו כתוצאה מתאונת דרכים זכאי לפיצוי כספי, ללא קשר למידת אשמתו בתאונה.
הגוף המפצה במקרה של תאונת דרכים היא חברת הביטוח אשר ביטחה בביטוח חובה את הרכב בו נפגע האדם, וזאת ללא קשר לאחריות אותו אדם לתאונה.
כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים במהלך עבודתו (כלומר בעת נסיעתו לעבודה, בעת נסיעה במהלך העבודה, או בנסיעה חזרה הביתה) מדובר בתאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה.
במקרה כזה, בפיצוי נזקיו של הנפגע בתאונת הדרכים יישאובמשותף, המוסד לביטוח לאומי, וכן חברת הביטוח של הרכב.
אל המוסד לביטוח לאומי יש להגיש תביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה בתוך שנה ממועד התאונה( קיימת חשיבות רבה באופן מילוי הטפסים על מנת שהביטוח הלאומי יבין בצורה הטובה ביותר את נסיבות התאונה במטרה להגדירה כתאונת דרכים תאונת עבודה).לאחר שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה, יהיה זכאי הנפגע לכל הגמלאות הרלבנטיות לתאונות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי.
חשוב לציין כי מיצוי ההליכים כנגד הביטוח הלאומי אינו מייתר את התביעה כנגד החברה המבטחת של הרכב!  סך הפיצוי משני הגופים (המוסד לביטוח לאומי והחברה המבטחת) מהווה את סך הפיצוי השלם לו יהיה זכאי הנפגע. 
לכן, יש לפעול במקביל למיצוי הזכויות של הנפגע בתאונת דרכים שהינה תאונת עבודה, הן בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי, והן בתביעה מול חברת הביטוח של הרכב.

שאלות ותשובות בנושא:

במהלך עבודתי במפעל נסעתי במלקטת חשמלית (מעין מלגזה) כשלפתע נפלה עליי סחורה ממדף סמוך, שהונחה שם ברשלנות, ופגעה בי. ממי אני זכאי לקבל פיצוי?
תשובה: המדובר ללא ספק בתאונת עבודה. יחד עם זאת הרי שדרך הטיפול בתאונת עבודה רגילה מול המעביד, הינו הליך הלוקח זמן רב, כאשר על הנפגע להוכיח בראש ובראשונה קיום רשלנות מצד המעביד, ובבחינת “המוציא מחברו עליו הראיה”. עובדת היות המעביד מבוטח בפוליסת אחריות מעבידים בחב’ ביטוח איננה הופכת את הטיפול לקל יותר, לעיתים אף נהפוך הוא. באשר לחברת הביטוח מטבע הדברים מיומנת היטב ב”דחיית” תביעות שכאלה ובהעלאת כלל הטענות המשפטיות האפשריות להקטנת סכום הפיצוי המגיע.כיוון שכך, ובמקרים כגון אלו שהועלו בשאלה, יש לבחון קודם האם אין המדובר בתאונה שהינה בגדר תאונת דרכים. במידה ובכך המדובר, הרי שמלאכת הנפגע לקבלת פיצוי כספי קלה הרבה יותר היות וכידוע בתאונת דרכים קיימת אחריות מוחלטת לפיצוי הנפגע, ללא קשר למידת “תרומתו” שלו ברשלנותו לתאונה.
בחינת השאלה במקרה של פגיעה מרכב, או במהלך “התעסקות” כלשהיא עם רכב, אם המדובר בתאונת דרכים, אם לאו, הינה שאלה משפטית מורכבת לעיתים.
במקרה דנן, עם זאת, סבורני שהדרך הפשוטה לבחינת העניין הינה פשוט לבדוק אם המדובר רכב שבוטח בביטוח חובה, עפ”י פקודת רכב מנועי, אם לאו, כאשר תאונה שאירעה במהלך נסיעה ברכב שכזה תחשב כמעט בוודאות כתאונת דרכים. 

במהלך עבודתי במפעל נסעתי במלקטת חשמלית (מעין מלגזה) כשלפתע נפלה עליי סחורה ממדף סמוך, שהונחה שם ברשלנות, ופגעה בי. ממי אני זכאי לקבל פיצוי?
תשובה: המדובר ללא ספק בתאונת עבודה. יחד עם זאת הרי שדרך הטיפול בתאונת עבודה רגילה מול המעביד, הינו הליך הלוקח זמן רב, כאשר על הנפגע להוכיח בראש ובראשונה קיום רשלנות מצד המעביד, ובבחינת “המוציא מחברו עליו הראיה”. עובדת היות המעביד מבוטח בפוליסת אחריות מעבידים בחב’ ביטוח איננה הופכת את הטיפול לקל יותר, לעיתים אף נהפוך הוא. באשר לחברת הביטוח מטבע הדברים מיומנת היטב ב”דחיית” תביעות שכאלה ובהעלאת כלל הטענות המשפטיות האפשריות להקטנת סכום הפיצוי המגיע.כיוון שכך, ובמקרים כגון אלו שהועלו בשאלה, יש לבחון קודם האם אין המדובר בתאונה שהינה בגדר תאונת דרכים. במידה ובכך המדובר, הרי שמלאכת הנפגע לקבלת פיצוי כספי קלה הרבה יותר היות וכידוע בתאונת דרכים קיימת אחריות מוחלטת לפיצוי הנפגע, ללא קשר למידת “תרומתו” שלו ברשלנותו לתאונה.
בחינת השאלה במקרה של פגיעה מרכב, או במהלך “התעסקות” כלשהיא עם רכב, אם המדובר בתאונת דרכים, אם לאו, הינה שאלה משפטית מורכבת לעיתים.
במקרה דנן, עם זאת, סבורני שהדרך הפשוטה לבחינת העניין הינה פשוט לבדוק אם המדובר רכב שבוטח בביטוח חובה, עפ”י פקודת רכב מנועי, אם לאו, כאשר תאונה שאירעה במהלך נסיעה ברכב שכזה תחשב כמעט בוודאות כתאונת דרכים.
 

נסעתי בעבודה במלגזה חשמלית שאיננה רשאית עפ”י חוק לצאת מגבולות המפעל ולנסוע בכביש פתוח. האם זו תאונת דרכים או תאונת עבודה ואת מי תובעים?
תשובה: עו”ד טוב יענה לך – גם וגם.על פניו המדובר בתאונת דרכים (אגב, קיומה של פוליסת ביטוח חובה לרכב מנועי, למלגזה, איננה בהכרח אינדיקציה כי אכן זו ת. דרכים), שהינה גם תאונת עבודה, שמשמעה: חובתך לפנות בתביעה לחברת הביטוח –ביטוח חובה של המלגזה, ובנוסף גם לביטוח לאומי.
עם זאת, ישנם לא מעט מיקרים גבוליים שבהם, ועל אף שהמדובר במלגזה, או מלקטת או כלי עבודה אחר הנע בכוח מכני ממקום למקום, לא ייפול זה בסופו של דבר בביהמ”ש להגדרת “רכב מנועי” וכמי שחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים חל עליו.
במקרה ואכן המדובר בכלי “חריג” שכזה, יש לתבוע את המעביד עצמו על נזקי התאונה (בנוסף לביטוח הלאומי), וככל שהייתה רשלנות מצדו שגרמה להתרחשותה.
עו”ד מנוסה יגיש איפוא תביעה הן כלפי חברת הביטוח של הרכב והן כנגד המעביד, בעילות תביעה חלופיות (במסגרת תביעה אחת)
 
 לחצו כאן לדוגמא לתביעה של עובד אשר עשה תאונה עם מלגזה במסגרת העבודה. בשיח מתקיימת מחלוקת בין הצדדים לגבי האם זו תאונת דרכים או תאונת עבודה ולבסוף הכרעתו של בית המשפט בנושא.

שאסי קונה רכבים 
 
שמרו על בטיחות העובדים!
 
 
צוות המרכז לבטיחות ונהיגה במבי
 
 

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )