ממונה בטיחות בעבודה, על מי האחריות לקיום הבטיחות והגהות במפעל

על מי מוטלת האחריות לקיום הבטיחות במפעל? על הבעלים? המנהל? ממונה הבטיחות? או העובד? כל התשובות נכונות….

באופן כללי, האחריות הכוללת לקיום חוקי ותקנות הבטיחות והבריאות, מוטלת על המעביד. המעביד יכול להיות גם תופש המפעל. הכוונה במונח “תופש המפעל”, היא לאדם המנהל את המפעל בפועל – גם אם הוא אינו הבעלים.
 
במידה ומעשה או מחדל שתופש המפעל אחראי להם על פי החוק בוצעו על ידי עובד, תחול האחריות גם על העובד. משפט זה נכון במיוחד בכל הנוגע לעובדים שהפרו תקנות או חובות החלות עליהם.
בעל המפעל נושא באחריות הכוללת לעבירה, אלא אם כן הוא מוכיח כי נקט בכל האמצעים הסבירים למניעת ההפרה או המחדל שבוצעה על ידי העובד.
 

אחריות המעביד

על פי פקודת הנזיקין, במידה והפרת החוק גרמה נזק לאדם, אדם זה רשאי לתבוע פיצויים ממפר החוק שגרם לו את הנזק. לפיכך, בנוסף לתביעה הפלילית המוגשת על-ידי המדינה בשל הפרת חוקי הבטיחות, עלול המעביד להיתבע בתביעת נזיקין על ידי העובד שנפגע בתאונת עבודה.
על-פי חוק העונשין (סעיף 304), כל הגורם שלא בכוונה מותו של אדם מחוסר זהירות, או במעשה פזיז או לא אכפתי, שאינם בגדר התרשלות פושעת, צפוי לשלוש שנות מאסר. מפסקי-דין שהתקבלו מתברר כי מוות שנגרם בגין אי התקנת אמצעי בטיחות ליד מכונה, או בגלל אי-מילוי חובה אחרת המוגדרת בחוק, ייחשב כרשלנות בת-עונש על פי סעיף זה. יתר על כך, נוהגים לראות את המעביד כמי שהתרשל, אם המוות נגרם מפני שהמעביד לא הקפיד על העסקת עובדים מאומנים, שימוש בחומרים טובים, שיטת עבודה מתאימה ופיקוח יעיל.
 

אחריות הממונה על הבטיחות בארגון

מפעלים המעסיקים יותר מ-50 עובדים חייבים בהעסקת ממונה על הבטיחות. חלק מתפקידו של ממונה בטיחות בעבודה הוא לייעץ למעביד בכל נושאי הבטיחות והגהות במפעל. למרות שהאחריות לשמירה על הבטיחות במקום העבודה מוטלת על המעביד, הרי ממונה הבטיחות במפעל נושא באחריות מקצועית על פי חוק .
ממונה הבטיחות אינו חייב לבצע את כל פעולות הבטיחות הנדרשות במפעל, שכן האחריות לבטיחות ולבריאות העובדים מוטלת על ממלאי תפקידים רבים בכל רמה בארגון.
התפקיד העיקרי של ממונה בטיחות בעבודה הוא מתן ייעוץ מקצועי הקשור לזיהוי, הערכה ושליטה בסיכונים, וכן מתן הנחיות בכל הקשור לדרישות החוק.  
 

אחריות העובדים לבטיחות ולגהות בארגון

למרות שהאחריות הכוללת לקיום הבטיחות במקום העבודה מוטלת על המעביד, החוק מטיל חובות מסוימות  גם על העובד. אל לו לעובד לעשות במזיד, ללא סיבה סבירה, מעשה העלול לסכן אחרים או את עצמו. אל לו לפגוע או להשתמש לרעה במזיד באמצעים ובהתקני בטיחות שסופקו כדי לשמור על בטיחותם, בריאותם או רווחתם של העובדים. אם סופקו לעובד אמצעי בטיחות, או התקנים שהם חובה על-פי חוקי הבטיחות, על העובד חלה החובה להשתמש בהם. עובד חייב להשתמש בציוד מגן אישי שניתן ולשמור אותו במצב תקין ונקי, ולהחזירו מיד למעביד או לממונה על העבודה לשם החלפתו אם התגלה בו פגם או נזק.
עובד חייב להודיע למעביד על כל גורם סיכון שנתגלה לו במקום העבודה ושלא היה ידוע קודם, והוא חייב להתייצב לבדיקות רפואיות תקופתיות המתחייבות על-פי דרישות כל דין, וכן להדרכות הבטיחות שהוזמן אליהן על-ידי המעביד או מטעמו.
 
לסיכום,
האחריות לקיום הבטיחות בארגון ולעבודה על פי נהלי הבטיחות חלה על כל הדרגים בארגון. הן על הבעלים, תופס המקום, דרגי ההנהלה הקשורים בדרך זו או אחרת למקרה, הן על ממונה הבטיחות בארגון והן על העובד.
על כל אחד מוטלת החובה לביצוע עבודתו בצורה יסודית ומלאה ועל פי התקנות והנהלים הקבועים בחוק.  
 
 

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )